Likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným

Autor admin   /   26. november 2013

Likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným

V súvislosti so zavedením „daňových licencií“ sa pre mnohých podnikateľov stala pálčivou otázka, či svoju firmu, ktorá nevykazuje dostatočný zisk na to aby ju „daňová licencia“ dodatočne nezaťažila, udržovať ďalej pri živote alebo ju zlikvidovať. Nepochybne sa mnohí z nich rozhodnú pre likvidáciu.

Z tohto dôvodu sme pripravili prehľad základných krokov pri likvidácii s.r.o., ktoré môžu podnikateľom pomôcť zorientovať sa v procese likvidácie svojej s.r.o.

 1. Prijatie rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie, ktoré prijíma valné zhromaždenie spoločnosti alebo v prípade jednoosobovej s.r.o. jej jediný spoločník.
 2. Vybavenie administratívnych záležitostí na obchodnom registri, obchodnom vestníku, zdravotných poisťovniach, sociálnej poisťovni a daňovom úrade.
 3. Oznámenie o vstupe do likvidácie známym veriteľom.
 4. Vybavenie účtovných formalít súvisiacich s uzavretím účtovných kníh, zabezpečenie vyhotovenia mimoriadnej účtovnej závierky a daňového priznania.
 5. Administratívne úkony súvisiace s otvorením účtovných kníh ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie, príprava zoznamu majetku spoločnosti a vyhotovenie likvidačnej súvahy.
 6. Úkony smerujúce k zlikvidovaniu majetku spoločnosti a jeho premenu na peniaze, vymoženie pohľadávok, zaplatenie pohľadávok a „vyčistenie“ spoločnosti.
 7. Uzavretie účtovných kníh ku dňu skončenia likvidácie, príprava konečnej správy o priebehu likvidácie vrátane návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, zabezpečenie vyhotovenia mimoriadnej účtovnej závierky a daňového priznania.
 8. Oznámenie príslušnému daňovému úradu, že spoločnosť bola zlikvidovaná a požiadať o vydanie súhlasu s výmazom spoločnosti z obchodného registra.
 9. Vyplatenie likvidačného zostatku spoločníkom.
 10. Podanie návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra.

Uvedený postup z dôvodu zrozumiteľnosti obsahuje len základné kroky a nie je úplným návodom na likvidáciu spoločnosti. Taktiež sa vzťahuje len na firmy, v ktorých likvidátor nezistí predlženie alebo sa počas likvidácie do predlženia nedostanú. Ak likvidátor predlženie zistí je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Predlženou je spoločnosť, ktorá má viac ako jedného veriteľa a hodnota jej záväzkov presahuje hodnotu jej majetku.

Základný prehľad nákladov súvisiacich s likvidáciou spoločnosti:

 1. Zápis zmien súvisiacich s likvidáciou do obchodného registra 66,- EUR
 2. Poplatok za zverejnenie oznámenia v Obchodnom vestníku 20,- EUR
 3. Notárske poplatky za overenie podpisu predsedu valného zhromaždenia resp. jediného spoločníka cca. 10,- EUR
 4. Poštovné podľa potreby
 5. Archivovanie dokumentov podľa potreby
 6. Účtovnícke služby podľa potreby

S uvedeným procesom vám naša kancelária rada pomôže. Náš odhad nákladov na právne služby pri zlikvidovaní štandardnej „mŕtvej“, resp. nepoužívanej spoločnosti, ktorá má všetky právne a účtovné veci v poriadku je 450,- EUR bez DPH. V prípade záujmu o naše služby nás prosím kontaktujte a po zistení stavu Vašej spoločnosti Vám vypracujeme cenovú ponuku.

 • AK ELBA

  Advokátska kancelária ELBA poskytuje komplexný právny servis v oblastiach obchodného a občianskeho práva, so špecializáciou na realitné projekty a pozemkové vlastníctvo.
 • Kontakt

  Advokátska kancelária ELBA, s.r.o.
  Plynárenská 1
  821 09 Bratislava – Ružinov
  E-mail: office@ak-elba.sk
hore na stránku