Referencie

Naša kancelária od roku 2005 poskytuje kompletné právne poradenstvo developerskej skupine pôsobiacej v Bratislavskom regióne. Počas nášho pôsobenia ako výhradného právneho poradcu táto developerská skupina skúpila viacero územných celkov vrámci Bratislavy a jej okolia, predala veľký územný celok v okolí Bratislavy významnej finančnej skupine a zrealizovala viacero stavebných projektov v Bratislave. Právne poradenstvo zahŕňalo najmä nasledovné oblasti:

 • vypracovanie všetkých potrebných právnych dokumentov súvisiacich s prípravou projektov, ich výstavbou a predajom
 • právne služby pri financovaní realitných projektov
 • právny management developmentu, posudzovanie procesu developmentu z právneho hľadiska
 • správa korporačných záležitostí jednotlivých subjektov developerskej skupiny, vrátane zahraničných štruktúr, právna a majetková reštrukturalizácia developerskej skupiny
 • právny servis pri výstavbe a prevádzke energetických zariadení, dodávke a distribúcii elektriny, plynu a tepla
 • právny servis pri realizovaní spoločného projektu výstavby rezidenčných celkov s nadnárodným investičným fondom, vrátane exitu investičného fondu z projektu a prevzatia celého projektu developerskou skupinou
 • právny servis pri realizovaní spoločného projektu pozemkového developmentu s významnou slovenskou investičnou skupinou, vrátane exitu developera z projektu a vysporiadania spoločných vzťahov s investičnou skupinou

Realizované projekty

Projekt: Lokalita Slanec, Bratislava – Krasňany

Právne poradenstvo pri:

 • scelení územia
 • príprave lokality na výstavbu infraštruktúry v území a samotnej výstavbe infraštruktúry
 • výstavbe rezidenčného celku 5 bytových domov a 125 radových rodinných domov
 • financovaní výstavby rezidenčného celku
 • predaji domov, bytov a nebytových priestorov klientom
 • predaji pozemkov klientom pre individuálnu bytovú výstavbu

Development územia Bernolákovo – Chorvátsky Grob – Svätý Jur

Právne poradenstvo pri:

 • zisťovaní vlastníctva v území a jeho obnove (reštitúcie, výmery o vlastníctve pôdy, prídely)
 • výkupe poľnohospodárskej pôdy od pôvodných vlastníkov
 • sceľovaní územných celkov formou pozemkových úprav v katastrálnom území Bernolákovo, katastrálnom území Chorvátsky Grob a katastrálnom území Svätý Jur
 • zmene funkčného využitia územných celkov (zmeny a doplnky územných plánov obcí, územné plány zón)
 • príprave územných celkov na výstavbu infraštruktúry
 • predaji územných celkov investorovi

Predaj územia Bernolákovo – Chorvátsky Grob – Svätý Jur

Právne poradenstvo pri:

 • predaji akcií projektovej spoločnosti vlastniacej pozemky s využitím zahraničných štruktúr
 • predaji pozemkov, hnuteľných vecí ako aj dokumentácie súvisiacich so záujmovým územím
 • vysporiadaní ostatných finančných a zmluvných vzťahov s investorom

Development územných celkov v katastrálnom území Bratislava – Vinohrady a katastrálnom území Bratislava – Rača

Právne poradenstvo pri výkupe pozemkov od pôvodných vlastníkov a sceľovaní území – pozemkové úpravy v k.ú. Vinohrady a k.ú. Rača

Lokalita Koliba – Stráže, Bratislava

Právne poradenstvo pri výstavbe technickej infraštruktúry v lokalite a nastavení vzájomných vzťahov jednotlivých vlastníkov pozemkov v lokalite v súvislosti so spoluvlastníctvom technickej infraštruktúry

Lokalita Koliba, Bratislava

Komplexné právne poradenstvo pri realizovaní projektu výstavby bytového domu Brečtanka, zahŕňajúce všetky stupne realizácie realitného projektu, vrátane vstupu zahraničného realitného fondu do projektu

Development lokality Horný Slanec, Bratislava – Krasňany

Právne poradenstvo pri:

 • kúpe pozemkov od pôvodných vlastníkov
 • úprave vlastníckych vzťahov v území formou pozemkových úprav
 • výstavbe technickej infraštruktúry v lokalite
 • predaji pozemkov jednotlivým záujemcom

Spoločné projekty

Právne poradenstvo pri spoločnom projekte klienta so zahraničným realitným fondom zahŕňajúce:

 • zmluvné vzťahy pri vstupe do spoločného projektu (Joint venture agreement a súvisiace zmluvy)
 • exit realitného fondu zo spoločného projektu, zabezpečenie prevzatia kontroly nad projektovou spoločnosťou a vysporiadanie vzájomných finančných a zmluvných vzťahov
 • právne vzťahy pri financovaní exitu klienta (bankové financovanie)

Projekty Cassovar (Košice), Cubicon (Bratislava – Mlynská Dolina), Slnečnice (Bratislava – Petržalka)

Právne poradenstvo pre dodávateľa tepla, plynu a elektrickej energie, zahŕňajúce:

 • právne nastavenie technického riešenia dodávky médií
 • zmluvné vzťahy s realizátormi projektu (rámcová spolupráca, kúpa potrebných pozemkov a priestorov, zriadenie vecných bremien a pod.)
 • projektové financovanie investície klienta do technických zariadení potrebných na dodávku médií
 • zmluvné vzťahy s odberateľmi médií
 • AK ELBA

  Advokátska kancelária ELBA poskytuje komplexný právny servis v oblastiach obchodného a občianskeho práva, so špecializáciou na realitné projekty a pozemkové vlastníctvo.
 • Kontakt

  Advokátska kancelária ELBA, s.r.o.
  Plynárenská 1
  821 09 Bratislava – Ružinov
  E-mail: office@ak-elba.sk
hore na stránku