Špecializácia kancelárie

Realitné projekty

Príprava projektu

Pred samotnou realizáciou realitného projektu naša kancelária poskytuje nasledovné právne služby:

 • správne nastavenie právnych a faktických krokov pri realizácii projektu
 • identifikácia právnych nástrah konkrétneho projektu a ich odstránenie alebo zmiernenie hroziacich rizík
 • identifikácia základných daňovo-právnych rizík a možností ich odstránenia

Development územia

V procese developmentu územia naša kancelária poskytuje právne poradenstvo a konzultácie:

 • súvisiace s nadobudnutím pozemkov a prípadným usporiadaním vlastníckych vzťahov v záujmovom území
 • v procese zmeny funkčného využitia pozemkov (územnoplánovacie podklady a územnoplánovacia dokumentácia)
 • súvisiace s plánovaním a výstavbou inžinierskych sietí a prístupových komunikácií v záujmovom území, ako aj vyriešením prístupu k záujmovému územiu
 • pri výkone inžinierskej činnosti v záujmovom území (územné rozhodnutie, odňatie pozemkov z poľnohospodárskej pôdy, stavebné povolenie, kolaudácia stavby, pridelenie súpisného čísla stavby)

Výstavba a jej financovanie

V súvislosti s výstavbou realitného projektu naša kancelária poskytuje právny servis:

 • ohľadom vzťahov s dodávateľmi stavby (zmluva o dielo, výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, zádržné a banková záruka, zodpovednosť za vady, záruka)
 • súvisiaci s financovaním výstavby (úvery, ich zabezpečenie a správa)
 • pri kolaudácii stavieb a ich zápise do katastra nehnuteľností
 • pri súdnych sporoch a urovnaniach týkajúcich sa výstavby

Predaj a prenájom domov, bytov a nebytových priestorov

V rámci predaja a prenájmu objektov v realitnom projekte naša kancelária poskytuje právne poradenstvo a konzultácie:

 • pri predaji domov, bytov a nebytových priestorov (vzorová predajná zmluvná dokumentácia, rokovania s jednotlivými záujemcami o kúpu, vzťahy súvisiace s financovaním kúpy nehnuteľností)
 • pri nájme domov, bytov a nebytových priestorov
 • pri súdnych sporoch a urovnaniach týkajúcich sa predaja stavieb

Energetika v záujmovom území

Naša kancelária sa taktiež zaoberá otázkami súvisiacimi s energetikou a sieťovými odvetviami, a to právnym poradenstvom a konzultáciami:

 • súvisiacimi so zabezpečením napojenia stavieb na jednotlivé médiá (vzťahy s jednotlivými dodávateľmi médií – zmluvy, vecné bremená)
 • pri výstavbe a prevádzke inžinierskych sietí a energetických zariadení v záujmovom území
 • ohľadom podnikania v energetike

Pozemkové vlastníctvo

S realitnými projektmi úzko súvisí zložitá a historicky náročná problematika pozemkového vlastníctva, v ktorej naša kancelária poskytuje právne poradenstvo a konzultácie:

 • pri zisťovaní istoty vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (najmä posúdenie nadobúdacieho titulu a predchádzajúcich prevodov nehnuteľnosti za účelom zistenia nespochybniteľnosti vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – tzv. právne audity nehnuteľností)
 • pri prevodoch pozemkov (kúpa, zámena, darovanie), užívaní pozemkov (nájom, výpožička), zriaďovaní a zániku tiarch na pozemkoch (záložné právo, vecné bremená, predkupné právo, zabezpečovací prevod práva), vrátane konaní na katastri nehnuteľností
 • pri komasácii (sceľovaní) pozemkov a úprave vlastníckych vzťahov k pozemkom
 • ohľadom konaní o pozemkových úpravách
 • súvisiace s právnou úpravou pozemkových spoločenstiev (urbárov) a spoločných nehnuteľností
 • ohľadom právneho režimu vinohradov
 • súvisiace s reštitúciami a obnovou pozemkového vlastníctva
 • pri zmenách funkčného využitia územia (územnoplánovacie podklady a dokumentácia) a súvisiacich konaniach
 • ohľadom stavebného práva
 • súvisiace s vyvlastnením pozemkov
 • pri financovaní kúpy pozemkov (úverové vzťahy, realitné fondy)

Súvisiace právne služby:

 • riešenie daňovo – právnych súvislostí
 • právne služby a konzultácie ohľadom korporačnej štruktúry klienta (právna reštrukturalizácia skupiny klienta, daňová optimalizácia skupiny klienta, správa zahraničných subjektov skupiny klienta)
 • právne služby pri spoločných projektoch viacerých partnerov (Joint venture), a to od začiatku spolupráce cez prípadný exit jedného z partnerov až po ukončenie spoločného projektu
 • spolupráca s architektmi, projektantmi, vykonávateľmi inžinierskej činnosti, spracovateľmi a obstarávateľmi územnoplánovacích podkladov a dokumentácie, dodávateľmi stavieb, stavebným dozorom, prevádzkovateľmi inžinierskych sietí a energetických zariadení, daňovými poradcami, znalcami a pod.
 • aplikácia rôznych modelov právnych riešení realitných projektov
 • AK ELBA

  Advokátska kancelária ELBA poskytuje komplexný právny servis v oblastiach obchodného a občianskeho práva, so špecializáciou na realitné projekty a pozemkové vlastníctvo.
 • Kontakt

  Advokátska kancelária ELBA, s.r.o.
  Plynárenská 1
  821 09 Bratislava – Ružinov
  E-mail: office@ak-elba.sk
hore na stránku