Služby

Advokátska kancelária ELBA poskytuje komplexný právny servis v oblastiach obchodného a občianskeho práva.

Realitné projekty

V predmetnej oblasti poskytujeme komplexné právne poradenstvo, vychádzajúce z viac ako 10-ročných skúseností.
čítaj viac

Zmluvný servis

Pre svojich klientov analyzujeme, vypracúvame a pripomienkujeme množstvo zmlúv a iných právnych dokumentov, najmä z oblasti obchodného a občianskeho práva. Taktiež radíme klientom a rokujeme s protistranou o podmienkach konkrétnej zmluvy a záležitostiach súvisiacich s uzavretím a realizáciou transakcie.

Korporačný servis

V predmetnej oblasti poskytujeme klientom komplexnú právnu pomoc spočívajúcu v oboznámení klienta s podmienkami podnikania na území Slovenskej republiky, v založení zvolenej právnej formy a vybavení súvisiacich formalít. Následne poskytujeme kontinuálny právny servis korporačných záležitostí existujúcich spoločností, vrátane zmien právnych foriem, zlučovania, splynutia či rozdelenia spoločností. Taktiež pre klientov zabezpečujeme správu zahraničných korporačných štruktúr.

Právne analýzy, právne audity

Súčasťou nami poskytovaných právnych služieb je vypracúvanie právnych analýz a hĺbkových právnych auditov, ktoré umožňujú klientom orientáciu v zložitých právnych problémoch a následné rozhodnutie, resp. skúmajú stav (kvalitu) subjektu či nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom záujmu klienta.

Zastupovanie klientov v súdnych a iných konaniach

Zastupovanie klientov v súdnych a iných konaniach tvorí samozrejmú súčasť našej doterajšej právnej praxe. Zastupovanie spočíva v prevzatí prípadu, určení stratégie najvhodnejšieho postupu v danej veci, vypracovaní relevantných podaní na príslušný orgán, ako aj v zastupovaní klienta pri jednotlivých úkonoch.

Akvizície

V tejto oblasti právnici našej kancelárie poskytovali služby viacerým domácim aj zahraničným klientom. Právne poradenstvo spočíva najmä vo vypracovaní hĺbkového právneho auditu subjektu, ktorý je predmetom záujmu klienta, v príprave zmluvnej dokumentácie a v samotnej realizácii transakcie. Významné akvizície, na ktorých sme sa zúčastnili, boli privatizácie slovenskej banky, slovenskej poisťovne a regionálneho elektro – rozvodného závodu, ako aj viaceré realitné akvizície.

 • AK ELBA

  Advokátska kancelária ELBA poskytuje komplexný právny servis v oblastiach obchodného a občianskeho práva, so špecializáciou na realitné projekty a pozemkové vlastníctvo.
 • Kontakt

  Advokátska kancelária ELBA, s.r.o.
  Plynárenská 1
  821 09 Bratislava – Ružinov
  E-mail: office@ak-elba.sk
hore na stránku