Informácie

Informácie

Informácie podľa predpisov o ochrane osobných údajov

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa
Obchodné meno: Advokátska kancelária ELBA, s.r.o. Sídlo: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – Ružinov
IČO: 35969458
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 38688/B.
E-mail: office@ak-elba.sk
Web: www.ak-elba.sk

Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené

 • výkon povolania – poskytovanie právnych služieb podľa osobitných právnych predpisov (najmä podľa Zákona o advokácii)
 • poskytovanie iných ako právnych služieb podľa osobitných právnych predpisov (napr. podľa Zákona o partneroch verejného sektora)
 • plnenie povinností prevádzkovateľa ako advokátskej kancelárie alebo advokátov prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov
 • účtovné a daňové účely
 • personalistika a mzdy
 • archivácia, štatistika

Právny základ spracúvania osobných údajov

 • plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov) – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitných právnych predpisov či medzinárodných zmlúv, pričom v prípade spracúvania osobitných kategórií osobných údajov je spracúvanie takýchto údajov nevyhnutné na preukazovanie, uplatnenie či obhajovanie právnych nárokov, alebo pri výkone súdnej právomoci (čl. 9 ods. 2 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov)
 • plnenie zmluvy, resp. predzmluvné vzťahy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov)

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

 • orgány verejnej moci v rozsahu a spôsobom podľa osobitných právnych predpisov, strany, účastníci či iné osoby v súdnych, rozhodcovských, správnych, trestných alebo iných obdobných konaniach, v ktorých prevádzkovateľ zastupuje klienta (dotknutú osobu), v rozsahu a spôsobom podľa osobitných právnych predpisov
 • zamestatnci prevádzkovateľa, zastupujúci či spolupracujúci advokáti, účtovní a daňoví poradcovia prevádzkovatelia, poskytovatelia softvérového vybavenia a IT služieb, iní sprostredkovatelia alebo iné osoby, ktoré na základe poverenia prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie

Osobné údaje dotknutej osoby bude prevádzkovateľ uchovávať do ukončenia poskytovania právnych služieb, resp. iných služieb a vysporiadania súvisiacich vzťahov medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Osobné údaje sa však môžu uchovávať aj dlhšie, ak sa majú spracúvať na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitných predpisov (vrátane predpisov Slovenskej advokátskej komory) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Práva klienta ako dotknutej osoby

Za podmienok špecifikovaných v právnych predpisoch na ochranu osobných údajov klient ako dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ďalej právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo prenosnosti údajov k inému prevádzkovateľovi. V prípade, ak bude právnym základom spracúvania súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať takýto súhlas. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov SR).

Ostatné informácie

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a tiež požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (najmä zmluvy o poskytovaní právnych služieb). Klient ako dotknutá osoba nie je povinný poskytnúť svoje osobné údaje, pričom však ako následok neposkytnutia osobných údajov môže byť nemožnosť poskytnutia dotknutej osobe právne či iné služby zo strany prevádzkovateľa.

Informácie podľa zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu

Poskytovateľ služby:

Obchodné meno:
Advokátska kancelária ELBA, s.r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Plynárenská 1
821 09 Bratislava – Ružinov
Elektronická pošta: office@ak-elba.sk
IČ DPH: SK 2022104227

Prostredníctvom poskytovateľa služby poskytujú služby nasledovní advokáti:

Peter Bartolčič
Orgán, ktorý udelil oprávnenie na poskytovanie služby: Slovenská advokátska komora, so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava, www.sak.sk (ďalej „SAK“)
Zápis v evidencii: zoznam advokátov SAK pod č. 3947
Členstvo v profesijnej organizácii: SAK
Udelený akademický titul: Mgr.
udelený Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Juraj Eliáš
Orgán, ktorý udelil oprávnenie na poskytovanie služby: SAK
Zápis v evidencii: zoznam advokátov SAK pod č. 4023
Členstvo v profesijnej organizácii: SAK
Udelený akademický titul: Mgr.
udelený Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Všeobecné podmienky a pravidlá poskytovania služby:

Právne služby sú poskytované na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov, podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej „Vyhláška“), podľa Advokátskeho poriadku a ostatných vnútorných predpisov SAK

Zmluvné ustanovenia, ktoré sa týkajú voľby práva alebo voľby súdu, ktoré poskytovateľ služby uplatňuje:

V prípade poskytovania služby pre zahraničné fyzické alebo právnické osoby je príslušným súdom slovenský súd. Právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní právnych služieb sa spravujú slovenským právnym poriadkom.

Odmena za poskytnutie služby a spôsob jej výpočtu alebo určenia:

Poskytovateľ poskytuje právne služby za odmenu, ktorej výška a forma je určená dohodou medzi poskytovateľom a príjemcom služby, v súlade s Vyhláškou, v závislosti od konkrétneho rozsahu a zložitosti poskytovanej právnej služby. V prípade, ak nedôjde k dohode v zmysle vyššie uvedeného, poskytovateľ má nárok na tarifnú odmenu advokáta podľa Vyhlášky. Poskytovateľ má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb (najmä súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov).

Základný popis poskytovanej služby:

Poskytovateľ poskytuje právne služby, t.j. najmä zastupuje klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, poskytuje právne rady, spisuje listiny o právnych úkonoch, vypracúva právne rozbory, spravuje majetok klientov a vykonáva ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie:

Poisťovateľ: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700
Rozsah poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie: 1.500.000,- EUR na každého spoločníka
Územný rozsah poistenia: Európska únia

Miesto pre podanie sťažnosti alebo reklamácie na poskytované služby alebo pre získanie ďalších informácií o poskytovanej službe:

sídlo poskytovateľa alebo SAK

Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť poskytovateľa:

SAK

 • AK ELBA

  Advokátska kancelária ELBA poskytuje komplexný právny servis v oblastiach obchodného a občianskeho práva, so špecializáciou na realitné projekty a pozemkové vlastníctvo.
 • Kontakt

  Advokátska kancelária ELBA, s.r.o.
  Plynárenská 1
  821 09 Bratislava – Ružinov
  E-mail: office@ak-elba.sk
hore na stránku