Akvizície

Autor admin   /   1. február 2013

V tejto oblasti poskytujeme služby viacerým domácim aj zahraničným klientom. Právne poradenstvo spočíva najmä vo vypracovaní hĺbkového právneho auditu subjektu, ktorý je predmetom záujmu klienta, v príprave zmluvnej dokumentácie a v samotnej realizácii transakcie. Predmetom fúzií a akvizícií sú spoločnosti z rôznych oblastí služieb a výroby, v súkromnom i štátnom vlastníctve.
Významné akvizície, na ktorých sme sa zúčastnili, boli privatizácie najväčšej slovenskej banky (na strane kupujúceho), najväčšej slovenskej poisťovne (na strane kupujúceho) a najväčšieho slovenského elektro – rozvodného závodu (na strane predávajúceho – štátu). Právne audity zahŕňali hĺbkovú kontrolu právneho stavu skúmaného subjektu, so zameraním na potencionálne riziká hroziace investorom, resp. štátu. V prípade privatizácie najväčšej slovenskej banky a rozvodného závodu sme sa podieľali na príprave zmluvnej dokumentácie celej transakcie, vrátane zmluvy o prevode akcií a akcionárskej dohody.

hore na stránku